Pašnovērtējuma ziņojums

2017.gada 17. novembrī

1. Iestādes vispārīgs raksturojums.

            Valodu centrs „Pygmalion” ir SIA „Pygmalion” dibināta izglītības iestāde, kas pastāvīgi organizē un īsteno izglītības procesu, nodrošina izglītojamajiem iespēju apgūt profesionālās pilnveides programmas, neformālās un interešu izglītības programmas svešvalodās, valsts valodā un datorzinībās. Izglītības iestāde Valodu Centrs „Pygmalion” tika dibināta 2005.gada 24. februārī. Dibinātājs ir SIA „Pygmalion”, kas reģistrēta Uzņēmumu reģistrā 2003.gada 6.novembrī. Izglītības procesu iestādē reglamentē Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, izglītības iestādes nolikums, licencētas un akreditētas izglītības programmas un citi normatīvie akti.Izglītības iestādei ir savs zīmogs, simbolika un konts bankā. Izglītības iestādes struktūra un materiālā bāze ir veidota atbilstoši licencētu un akreditētu izglītības programmu īstenošanas nodrošināšanai. Valodu Centrs "Pygmalion" ir mūsdienīga, atvērta un konkurētspējīga izglītības iestāde, kuras darbība orientēta uz izglītības nodrošināšanu pēc sabiedrības pieprasījuma. 

            1.1. Programmas

            Kopš 2010.gada valodu centrs „Pygmalion”  sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) piedalās neformālās izglītības programmu īstenošanā ESF projektā „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām”. Četru gadu laikā projekta ietvaros dažādās neformālās izglītības programmās tika iesaistīti vairāk kā 250 pieaugušajie vecumā no 25 līdz 65 gadiem. Kopš 2014. gada augusta sadarbībā ar NVA valodu centrs „Pygmalion” īsteno Neformālās izglītības programmas bezdarbniekiem un darba meklētājiem valsts valodas un svešvalodu apguvē. No 2016. gada bezdarbniekiem un darba meklētājiem tiek piedāvātas arī Neformālās izglītības programmas datorzinībās.

2016. gadā, piedaloties Sabiedrības integrācijas fonda izsludinātajā konkursā, Valodu centrs “Pygmalion” ieguva tiesības realizēt programmas “Latviešu valodas apguve” projektu “Latviešu valoda mūs vieno!” 2017. – 2018. gadā. Projekts tiek realizēts ar Latvijas valsts budžeta atbalstu. Šī projekta ietvaros tiek piedāvāta neformālās izglītības programma valsts valodas apguvei A1, A2, B1, B2, C1 līmeņos.

2017. gadā tika noslēgts līgums ar Rīgas Domi par sadarbību projektā “Proti un Dari” (Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” ietvaros). Jauniešiem ir iespēja apgūt neformālās izglītības programmas valsts valodas un svešvalodu zināšanu veicināšanai.

Tāpat, 2017. gadā izglītības iestāde uzsāka sadarbību ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA) pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ar ES fondu un valsts budžeta atbalstu. Projekta īstenošanas pamats -  Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē  15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi  Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”. 2018. gadā projekta ietvaros plānots piedāvāt neformālās izglītības programmu “Mājas lapu veidošana”.

Īstenojamās neformālās izglītības programmas

Nr.p.k.

Programmas nosaukums

Stundu skaits

1.

Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim

150

2.

Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim

150

3.

Angļu valoda bez priekšzināšanām

120

4.

Angļu valoda – pamata prasmes līmenis (A)

120

5.

Angļu valoda – vidējais prasmes līmenis (B)

120

6.

Angļu valoda – augstākais prasmes līmenis (C)

120

7.

Vācu valoda bez priekšzināšanām

120

8.

Vācu valoda – pamata prasmes līmenis (A)

120

9.

Vācu valoda – vidējais prasmes līmenis (B)

120

10.

Spāņu valoda bez priekšzināšanām

120

11.

Spāņu valoda – pamata prasmes līmenis (A)

120

12.

Spāņu valoda – vidējais prasmes līmenis (B)

120

13.

Itāļu valoda bez priekšzināšanām

120

14.

Itāļu valoda – pamata prasmes līmenis (A)

120

15.

Itāļu valoda – vidējais prasmes līmenis (B)

120

16.

Latviešu valoda bez priekšzināšanām

120

17.

Latviešu valoda – pamata prasmes līmenis (A)

120

18.

Datorzinības (bez priekšzināšanām)

120

19.

Datorzinības (ar priekšzināšanām)

120

20.

Eiropas digitālo kompetenču ietvaram atbilstošās datorprasmes - pamata līmenis (ar ECDL sertifikāciju)

120

21.

Eiropas digitālo kompetenču ietvaram atbilstošās datorprasmes - lietpratēju līmenis (ar ECDL sertifikāciju)

120

22.

Darbs ar biroja programmatūras pakotni OpenOffice

120

Īstenojamās licencētās profesionālās pilnveides izglītības programmas

Nr.p.k.

Programmas nosaukums, kods

Licences datums

Licences Nr.

Licences der. termiņš

1.

Angļu valoda konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū,

C1 līmeņa iegūšanai, 160 stundas,  20P 227 00 1

2017.11.15

P-16282

Beztermiņa

2.

Latviešu valoda konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū,

A1 līmeņa iegūšanai, 160 stundas, 20P 227 00 1

2017.11.15

P-16273

Beztermiņa

3.

Latviešu valoda konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū,

A2 līmeņa iegūšanai, 160 stundas, 20P 227 00 1

2017.11.15

P-16274

Beztermiņa

4.

Latviešu valoda konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū,

B1 līmeņa iegūšanai, 160 stundas, 20P 227 00 1

2017.11.15

P-16275

Beztermiņa

5.

Latviešu valoda konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū,

B2 līmeņa iegūšanai, 160 stundas, 20P 227 00 1

2017.11.15

P-16276

Beztermiņa

6.

Latviešu valoda konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū,
C1 līmeņa iegūšanai, 160 stundas, 20P 227 00 1

2017.11.15

P-16277

Beztermiņa

7.

Latviešu valoda konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū,
C2 līmeņa iegūšanai, 160 stundas, 20P 227 00 1

2017.11.02

P-16237

Beztermiņa

8.

Vācu valoda konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū,
A1 līmeņa iegūšanai, 160 stundas, 20P 227 00 1

2017.11.15

P-16283

Beztermiņa

9.

Vācu valoda konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū,
A2 līmeņa iegūšanai, 160 stundas, 20P 227 00 1

2017.11.15

P-16284

Beztermiņa

10.

Vācu valoda konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū,
B1 līmeņa iegūšanai, 160 stundas, 20P 227 00 1

2017.11.15

P-16285

Beztermiņa

11.

Vācu valoda konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū,
B2 līmeņa iegūšanai, 160 stundas, 20P 227 00 1

P-16238

2017.11.02

Beztermiņa

12.

Itāļu valoda konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū,
A1 līmeņa iegūšanai, 160 stundas, 20P 227 00 1

P-16292

2017.11.15

Beztermiņa

13.

Itāļu valoda konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū,
A2 līmeņa iegūšanai, 160 stundas, 20P 227 00 1

P-16293

2017.11.15

Beztermiņa

14.

Itāļu valoda konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū,
B1 līmeņa iegūšanai, 160 stundas, 20P 227 00 1

P-16294

2017.11.15

Beztermiņa

15.

Franču valoda konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū,
A1 līmeņa iegūšanai, 160 stundas, 20P 227 00 1

P-16286

2017.11.15

Beztermiņa

16.

Franču valoda konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū,
A2 līmeņa iegūšanai, 160 stundas, 20P 227 00 1

P-16287

2017.11.15

Beztermiņa

17.

Franču valoda konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū,
B1 līmeņa iegūšanai, 160 stundas, 20P 227 00 1

P-16288

2017.11.15

Beztermiņa

18.

Spāņu valoda konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū,
A1 līmeņa iegūšanai, 160 stundas, 20P 227 00 1

P-16289

2017.11.15

Beztermiņa

19.

Spāņu valoda konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū,
A2 līmeņa iegūšanai, 160 stundas,  20P 227 00 1

P-16290

2017.11.15

Beztermiņa

20.

Spāņu valoda konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū,
B1 līmeņa iegūšanai, 160 stundas, 20P 227 00 1

P-16291

2017.11.15

Beztermiņa

21.

Spāņu valoda konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū,
B2 līmeņa iegūšanai, 160 stundas, 20P 227 00 1

P-16239

2017.11.02

Beztermiņa

Īstenojamās akreditētās profesionālās pilnveides izglītības programmas

Nr.p.k.

Programmas nosaukums, kods

Licences datums

Licences Nr./ Akreditācijas lapas Nr.

Licences der. termiņš/ Akred. lapas der. termiņš

1.

Angļu valoda konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū, A1 līmeņa iegūšanai,

160 stundas, 20P 227 00 1

2017.11.15

P-16278/

AI 10946

Beztermiņa/  2014.05.14 - 2021.02.15

2.

Angļu valoda konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū, A2 līmeņa iegūšanai,

160 stundas, 20P 227 00 1

2017.11.15

P-16279/

AI 10945

Beztermiņa/  2016.02.16 - 2021.02.15

3.

Angļu valoda konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū, B1 līmeņa iegūšanai,

160 stundas, 20P 227 00 1

2017.11.15

P-16280/

AI 10948

Beztermiņa/  2016.12.01 - 2021.02.15

4.

Angļu valoda konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū, B2 līmeņa iegūšanai,

160 stundas, 20P 227 00 1

2017.11.15

P-16281/

AI 10947

Beztermiņa/ 2016.12.01 - 2021.02.15

Iestādē mācību nodarbības notiek visa kalendārā gada garumā, piemērojoties brīvlaiku termiņiem valsts svētkos un atzīmējamās dienās. Mācības notiek saskaņā ar izglītības programmu nodarbību sarakstu.

Programmu īstenošana notika Krišjāņa Barona ielā 20-5, Rīgā un sākot ar 2017. gada novembri notiek Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 18, Rīgā.

            1.2. Telpas un  tehniskais nodrošinājums

            Telpās 174,60 m² platībā ir nodarbību klases un birojs. Izglītības iestāde ir nodrošināta ar datoriem, pavairošanas tehniku, wi-fi interneta pieslēgumu,  tāfelēm, CD atskaņotājiem, galdiem, krēsliem. Trīs macību kabineti ir aprīkoti ar interaktīvajiem projektoriem/ tāfelēm. Ir viena datorklase. Visi pedagogi ir nodrošināti ar dažādiem nepieciešamajiem mācību līdzekļiem, kursa un skolotāja rokasgrāmatām. Iestādei 14 gadu darbības laikā ir izveidojusies sava bibliotēka.

            Izglītības iestādei ir sava datu bāze, kas satur informāciju par izglītojamajiem, par programmu uzsākšanas un beigšanas datumiem, nodarbību sarakstu, laikiem, dienām, kabinetiem, grāmatām, pedagogiem, svētku un brīvdienu dienām nodarbību grafikā, par finansēm, dažāda rakstura atskaitēm.

Valodu centram „Pygmalion” ir sava mājas lapa www.pygmalion.lv, kas tiek sistemātiski aktualizēta. Tāpat, iestādes aktuālo informāciju var atrast facebook.com un draugiem.lv sociālo tīklu kontos.

2017. gada jūnijā SIA “Pygmalion” noslēdza līgumu par telpu nomu Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 18, Rīgā, LV-1050 ar mērķi turpmāk izglītības iestādes Valodu centrs “Pygmalion”  darbu organizēt jauniegūtajās telpās

1.3. Darbinieku sastāvs un izglītība

            Atkarībā no tirgus pieprasījuma iestādē ir nodarbināti no 6 līdz 20 darbiniekiem, no tiem 3 ir vadības darbinieki, un pārējie ir pasniedzēji. Visiem pasniedzējiem ir augstākā izglītība pedagoģijā un/vai filoloģijā, iegūta Latvijas Universitātē, kā arī citās augstskolās. Centra vadītājai Tamārai Ivaškovskai ir bakalaura grāds humanitārajās zinātnēs angļu filoloģijā, kas tika piešķirts 2002.gadā Latvijas Universitātes Moderno valodu fakultātē, un 2003.gadā T.Ivaškovska ieguva ārējo sakaru struktūrvienības vadītāja kvalifikāciju Latvijas Universitātes Ekonomikas un Vadības fakultātē. 2017. gadā T. Ivaškovska pabeidza kursu “Pedagoģiskās darbības pamati”, iegūstot tiesības veikt pedagoģisko darbību. Iestādes vadītāja regulāri rīko pedagogu sapulces un pedagoģiskās padomes sēdes, kur tiek apspriestas aktualitātes un jaunumi izglītības jomā, svešvalodu apmācībā, pedagoģijā.

2. Iestādes darbības pamatmērķi.

Valodu centra „Pygmalion” darbības pamatmērķi:

1. Nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesa norisi atbilstoši Eiropas darba  un izglītības tirgus prasībām;
2. Veicināt esošo pedagogu kvalifikācijas celšanu, piesaistīt profesionālus pedagogus, kas nodrošinās kvalitatīvu izglītības procesu;
3. Paplašināt piedāvāto izglītības programmu klāstu;
4.Attīstīt mārketinga darbību, veidojot  pozitīvu izglītības iestādes  tēlu, veicinot Valodu centra “Pygmalion” atpazīstamību, prestižu un reputāciju;
5. Pilnveidot izglītības iestādes materiāli tehnisko bāzi;

Izglītības iestādes darbs tiek vadīts plānveidīgi, katru gadu tiek izstrādāts darba plāns ar izvirzītām konkrētā gada prioritātēm, pamatojoties uz attīstības plānā izvirzītajiem uzdevumiem. Iestādes direktors kopā ar iestādes darbiniekiem virza darbību atbilstoši izglītības iestādes prioritātēm.

3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde.

Visi 2014. gada 15.decembra Akreditācijas komisijas ziņojuma ieteikumi tika izpildīti.

Kritērijs

Ieteikumi

2.3.

Izstrādāt iekšējos vērtēšanas kārtību, lai ir vienotas un skaidras prasības izglītojamajiem un pedagogiem.

5.2.

Gada laikā no VUGD saņemt atzinumu par telpām un iesniegt Izglītības kvalitātes valsts dienestā.

6.1.

Rast iespēju piesaistīt ES un citus līdzekļus, lai mācību procesā tiktu nodrošinātas IT – datori un projektori.

7.2.

Aktualizēt Valodu centra nolikumu, iekļaujot sadaļu par pedagoģisko padomi, kā arī izstrādāt Pedagoģiskās padomes nolikumu.

7.3.

Mācību programmas satura izstrādē vēlams iesaistīt darba devējus.

7.3.

Piesaistīt ES līdzekļus materiālās bāzes nodrošināšanai, pedagogu tālākizglītībai.

Tika izstrādāta iekšējās vērtēšanas kārtība, kā arī aktualizēts Valoda centra nolikums iekļaujot sadaļu par pedagoģisko padomi, kā arī izstrādāts Pedagoģiskās padomes nolikums  (kritēriji 2.3. un 7.2.).

Tāpat, tika saņemts atzinums par telpām no VUGD un iesniegts IKVD (kritērijs 5.2.).

Trīs mācību telpas tika aprīkotas ar intearaktīvajiem projektoriem, tika aprīkota viena datorklase (kritērijs 6.1.).

Kopš 2014. gada tika noslēgti sadarbības līgumi ar  kompānijām SIA „Maxima Latvia”, AS “Augstsprieguma tīkls”, Smartlynx Airlines (UAB „Interneto partneris“),  AS “Conexus Baltic Grid” par profesionālās pilnveides  izglītības programmu īstenošanu darbinieku apmācībai, kas atbilst mūsdienās mainīgajam darba tirgum. Izglītības programmas pirms īstenošanas tiek saskaņotas ar darba devējiem un iespējami pielāgotas uzņēmuma darbinieku izglītības nepieciešamībai (kritērijs 7.3.).

Ir uzsākta sadarbība ar Pieaugušo profesionālās izglītības asociāciju, Pieaugušo izglītības asociāciju un Angļu valodas pasniedzēju asociāciju, tādējādi iesaistoties arī izglītības vadības procesa pilnveidē Latvijā. Pedagogiem ir arī iespēja profesionāli pilnveidoties, izmantojot asociāciju piedāvātos kursus un seminārus (kritērijs 7.3.).

Materiālā bāze pašlaik pamatā tiek finansēta no centra dibinātāja, SIA „Pygmalion”, budžeta. Izglītības procesa kvalitātes uzlabošanai valodu apmācībā iegādāta Oxford University Press elektroniskā programma English File (angļu valodai), kā arī  Hueber Verlag elektroniskā programma Menshen 1 (vācu valodai) (kritērijs 7.3.)..

2015.gadā Valodu centrs “Pygmalion” kļuva par starptautisko angļu valodas eksaminācijas centru TOEFL. Norit saskaņošanas un akreditācijas process, lai Valodu centrs „Pygmalion”kļūtu par PTE (Pearson Test of English) eksaminācijas centru.

2016. gadā, piedaloties Sabiedrības integrācijas fonda izsludinātajā konkursā, Valodu centrs “Pygmalion” ieguva tiesības realizēt programmas “Latviešu valodas apguve” projektu “Latviešu valoda mūs vieno!” 2017. – 2018. gadā. Projekts tiek realizēts ar Latvijas valsts budžeta atbalstu. Uzsākot projekta īstenošanu, projekta pedagogi piedalījās izglītojošā seminārā.

2017. gadā tika noslēgts līgums ar Rīgas Domi par sadarbību projektā “Proti un Dari” (Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” ietvaros).

Tāpat, 2017. gadā izglītības iestāde uzsāka sadarbību ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA) pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ar ES fondu un valsts budžeta atbalstu. Projekta īstenošanas pamats -  Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē  15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”

4. Iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos

           

4.1. JOMA-Mācību saturs

4.1.1. Izglītības iestādes īstenoto izglītības programmu atbilstība normatīvajām prasībām.

4.1.2. Izglītības programmu īstenošanas plānošana.

4.1.3. Izglītības programmu satura pilnveide.     

Licencētās un akreditētās izglītības programmas:

Nr.p.k.

Programmas nosaukums, kods

Licences datums

Licences Nr./ Akreditācijas lapas Nr.

Licences der. termiņš/ Akred. lapas der. termiņš

1.

Angļu valoda konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū, A1 līmeņa iegūšanai,

160 stundas, 20P 227 00 1

2017.11.15

P-16278/

AI 10946

Beztermiņa/  2014.05.14 - 2021.02.15

2.

Angļu valoda konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū, A2 līmeņa iegūšanai,

160 stundas, 20P 227 00 1

2017.11.15

P-16279/

AI 10945

Beztermiņa/  2016.02.16 - 2021.02.15

3.

Angļu valoda konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū, B1 līmeņa iegūšanai,

160 stundas, 20P 227 00 1

2017.11.15

P-16280/

AI 10948

Beztermiņa/  2016.12.01 - 2021.02.15

4.

Angļu valoda konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū, B2 līmeņa iegūšanai,

160 stundas, 20P 227 00 1

2017.11.15

P-16281/

AI 10947

Beztermiņa/

2016.12.01 - 2021.02.15

Mācību process tiek īstenots atbilstoši iestādes izstrādātajām un apstiprinātajām  izglītības programmām. Nodarbību saraksts ir apstiprināts un atbilst licencētai profesionālās pilnveides izglītības programmai. Pedagogi pārzina programmās izvirzītos mērķus, uzdevumus un saturu. Visi pedagogi plāno mācību satura apguves secību, vielas apguvei paredzēto laiku un mācību plānā paredzētās nodarbības notiek atbilstoši mācību stundu sarakstam. Programmas tiek regulāri pārskatītas un pilnveidotas, tajās tiek veiktas izmaiņas atbilstoši mūsdienu mainīgajām darba tirgus prasībām.

Izglītojamo skaita dinamika pa mācību gadiem licencētajās un akreditētajās profesionālās pilnveides izglītības programmās:

2014./2015.

2015./2016.

2016./2017.

47

98

160

4.2. JOMA - Mācīšana un mācīšanās

4.2.1.Mācīšanas kvalitāte

            4.2.1.1. Mācību procesa vērtēšana.

            4.2.1.2. Mācību procesa organizācija.

            4.2.1.3. Mācību metožu izvēle

Pedagogu profesionālā kvalifikācija atbilst normatīvo prasībām. Izglītības iestādē regulāri notiek pedagogu darba kvalitātes vērtējums, veicot izglītojamo aptauju, pēc sekojošiem kritērijiem: tēmas pārzināšana, prasme izskaidrot mācību tēmu, praktisku piemēru pielietošana, diskusiju un jautājumu ierosināšana. Mācību vērtējums tiek analizēts un pārrunāts ar pedagogu. Pedagogu profesionālo kvalifikāciju vērtē arī administrācija, ņemot vērā izglītojamo nodarbību vērtēšanas anketas un mācību rezultātus. Valodu centrs “Pygmalion” regulāri papildina pedagogu datu bāzi, tādejādi nodrošinot kvalitatīvu un nepārtrauktu mācību procesa norisi.     

Atkarībā no īstenojamās izglītības programmas izglītības iestāde uzņem personas pēc valodu testa veikšanas. Pēc līmeņa noteikšanas tiek piedāvāta attiecīgā līmeņa programma. Katrs izglītojamais tiek iepazīstināts ar programmas saturu, izvirzītajiem mērķiem un nodarbību grafiku. Izglītojamo nodarbību apmeklējums tiek atspoguļots mācību nodarbību uzskaites žurnālā un notiek regulāra apmeklējuma uzskaite. Izglītojamo reģistrācija un uzskaite ir sakārtota un atbilst normatīvo aktu prasībām.  

Mācību procesa tehniskais nodrošinājums - datori, interaktīvās tāfeles, portatīvie datori,  CD atskaņotāji, kopētāji, printeri.

            Savā darbā pedagogi izmanto daudzveidīgas mācību metodes: komunikatīvās metodes – leksiski gramatiskie vingrinājumi, dialogu veidošana, rakstveida komunikācija, praktiskās nodarbības, prezentāciju veidošana un to izvertēšana, darbs grupās un pāros. Programmu īstenošanā tiek nodrošināta saikne ar dzīves reālajām situācijām, kas nepieciešama, nonākot saskarsmē ar svešvalodā runājošiem cilvēkiem, tūristiem un atrodoties ārzemēs. Nodarbībās notiek valodas mutvārdu un rakstveida komunikācijas prasmju pilnveide, kas nepieciešamas, strādājot uzņēmumos Latvijā un ārzemēs. Programmu īstenošana notiek, izmantojot mūsdienīgus mācību līdzekļus, grāmatas un audio/video materiālus, interaktīvas programmas, kas izstrādāti Latvijā un ārzemēs. Ar tiem tiek nodrošināti gan pasniedzēji, gan izglītojamie. Mācību stundas tiek plānotas, skolotāju skaidrojums ir loģisks, saprotams un interesants. Mājas darbu sistēma veidota tā, lai veicinātu tēmu jēgpilnu apguvi. Mācību process izglītības iestādē tiek organizēts tā, lai tas būtu interesants un sasniegtu izvirzītos mērķus.

            4.2.2. Mācīšanās kvalitāte

                                    4.2.2.1. Izglītojamo mācīšanās darba organizēšana

                                    4.2.2.2. Izglītojamo līdzdalība un sadarbība mācību procesā

Iestādes izglītojamie ir pieaugušie, kuri paši izvēlējušies apgūt piedāvātās izglītības programmas un ir ieinteresēti kvalitatīvā mācību procesā, kā arī apzinīgi apmeklē mācību nodarbības.

Katrs izglītojamais tiek iepazīstināts ar programmas saturu, izvirzītajiem mērķiem un nodarbību grafiku. Izglītojamie tiek nodrošināti ar kursa mācību līdzekļiem: kursa grāmata un darba burtnīca ar CD disku. Audio materiālus izglītojamie izmanto ne tikai izglītības iestādes nodarbībās, bet arī mājās, pildot mājas darbus. Kursa īstenošanas gaitā pasniedzējs nodrošina dalībniekus ar papildus kopētiem materiāliem.

Katru nodarbību pasniedzējs veic apmeklējuma uzskaiti. Nodarbību kavējuma gadījumā, izglītojamais savlaicīgi brīdina pedagogu vai administratoru par kavējumu. Iestādes iekšējās kārtības noteikumos ir noteikts, ka, lai saņemtu izglītības dokumentu par mācību programmu, nepieciešama programmas apmeklētība vismaz 75%.

Labvēlīga mācību vides veidošana, un spēja nodrošināt mācību grupās labu psiholoģisko klimatu, ir katra pedagoga darba pienākumu pamatā.

Pēc izglītības programmas apguves katrs izglītojamais aizpilda vērtējuma anketu, kuras atbildes tiek apkopotas. Atsauksmes par mācību programmas saturu un īstenošanas metodēm tiek analīzētas un, ja nepieciešams, tiek veiktas izmaiņas un uzlabojumi.

Iestādē ir pieejama mācību un metodiskā literatūra, nodrošinot informācijas pieejamību kā pasniedzējiem, tā izglītojamajiem.

4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa

                                    4.2.3.1. Vērtēšanas metodes un vērtēšanas kvalitāte

4.2.3.2. Vērtējumu uzskaite un vērtējumu analīzes rezultātu    izmantošana

            Vērtēšanas metodes un formas atbilst izglītības programmā paredzētajai specifikai. Pedagogi sistemātiski vērtē izglītojamo sasniegumus un atspoguļo vērtējumus izglītības iestādes dokumentos atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Vērtēšana notiek, izmantojot testus, pārbaudes darbus un noslēguma pārbaudījumu. Visi rezultāti tiek atspoguļoti pedagoga gala pārbaudījuma atskaitē. Atskaite satur informāciju par programmas nosaukumu, ilgumu, programmā izmantoto literatūru, izglītojamā sekmēm un ieteikumiem par turpmāko programmas apguvi. Iestādē ir izstrādāts iekšējais normatīvais akts Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība.

            Iestādes vadītāja regulāri veic mācību procesa analīzi un pedagogu darba kvalitātes vērtēšanu. Mācību darba kvalitātes izvērtēšana notiek, balstoties uz izglītojamo rezultātiem, izglītojamo anketēšanu, pārrunām ar pedagogiem, nodarbību apmeklējumu.

4.3. JOMA - Izglītojamo sasniegumi           

4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā

Profesionālās pilnveides programmas Angļu valoda konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū (licences P-16278, P-16279, P-16280,  P-16281, katra programma 160 stundas)  izglītojamie apgūst pēc personīgās iniciatīvas vai pēc darba devēja ieteikuma, kad darba devējs arī sedz izdevumus par programmas apguvi. Programmu apguves rezultātā izglītojamais var daudz veiksmīgāk iekļauties starptautiskajā sadarbībā, apgūt jaunākos zinātniskos un biznesa vides sasniegumus, kas īpaši svarīgi arī darba devējam mūsdienu strauji mainīgajos tirgus apstākļos.

4.4. JOMA - Atbalsts izglītojamiem

            4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts

Izglītības iestāde nodrošina mācību vidi un attīstību izglītojamo un pedagogu profesionālai izaugsmei, tādejādi pieaugot psiholoģiskai labklājībai izglītības procesā. Atbalsts un palīdzība izglītojamiem risina problēmas, kas saistītas ar mācību un izglītošanās motivāciju, jo samazina nemieru par nākotni, tā palīdz attīstīt prasmes turpmākam profesionālam darbam un vienlaicīgi stiprina pozīcijas darba tirgū, pilnveidojot nepieciešamās kompetences savu darba pienākumu veikšanai. Īstenojot iepriekš minēto tiek būtiski uzlabota mācību vide un izglītības kvalitāte.

           

4.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)

Izglītības iestādē ir izveidota darba drošības sistēma atbilstoši normatīvo aktu prasībām - izstrādāti un apstiprināti izglītības iestādē drošību reglamentējošie normatīvie dokumenti: iekšējās kārtības noteikumi, darba drošības, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, u.c. instrukcijas, ar tām iepazīstināti darbinieki un izglītojamie, par ko liecina darbinieku un pedagoģiskā personāla paraksti instrukciju žurnālos un izglītojamo paraksti iesniegumos par mācību uzsākšanu. Izglītojamie un izglītības iestādes personāls ir iepazīstināts ar evakuācijas plānu ekstremālā situācijā. Telpās ir izvietota drošības prasībām atbilstoša informācija.

Ir noteikts atbildīgais darbinieks par attiecīgo noteikumu ievērošanas pārraudzību un īstenošanu.Valodu centrā „Pygmalion” ir iekārtoti darba aizsardzības ievadinstruktāžas un instruktāžas darba vietā žurnāli. Mācību telpās tiek ievērotas sanitāri higiēniskās prasības.

Regulāri, katru gadu, tiek veikta atkārtota darbinieku instruktāža par darba drošību un darba aizsardzību, kā arī ugunsdrošības noteikumu ievērošanu. Atbilstoši ugunsdrošības noteikumu normatīvu prasībām, mācību telpās un koridoros ir izvietoti redzamā vietā ugunsdzēšamie aparāti. Ir nelaimes gadījumi darbā uzskaites žurnāls. Izglītības iestādes telpās izvietotas norādes uz izeju iespējamās ekstremālās situācijās. Redzamā vietā izvietots telefona numurs, pa kuru zvanīt ekstremālas situācijas gadījumā.

Evakuācijas plāns atrodas redzamā vietā, tā izvietojums un instrukcijas par rīcību ekstremālās situācijās atbilst normatīvo aktu prasībām, regulāri tiek veiktas visu elektroiekārtu un inventāra tehniskā pārbaude un apkope.

Izglītības iestādē ir pieejama pirmās palīdzības sniegšanas aptieciņa. Ir pieejams dzeramais ūdens. Telpu iekārtojums atbilst darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības un higiēnas normatīvu prasībām.

           

4.4.3.Atbalsts mācību darba diferenciācijai

            Valodu apmācība notiek pēc zināšanu līmeņiem. Atkarībā no īstenojamās izglītības programmas valodu apmācībā izglītības iestāde uzņem personas pēc valodu testa veikšanas. Vairāk kā 90% sākumtestu tiek veikti tiešsaistē. Personas, kuras apliecina, ka viņām nav priekšzināšanas valodā, kuru persona vēlas apgūt, neteik testētas. Pēc valodas zināšanu līmeņa noteikšanas tiek piedāvāta attiecīgā līmeņa valodu programma. Izglītības iestāde nodrošina konsultāciju pieejamību pēc izglītojamo pieprasījuma.

           

4.4.4.Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām

            Ēka Z. A. Meierovica bulvārī 18, Rīgā ir pieejama izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, tā ir aprīkota ar liftu. Personas ar kustību traucējumiem ratiņkrēslā ēkā var iekļūt izmantojot saliekamo pandusu (“Roll-A-Ramp”). Tāpat, personām ar kustības traucējumiem ratiņkrēslā, ir ierīkots sanitārais mezgls ēkas 5. stāvā līdz kuram ērti var nokļūt ar liftu. Izglītojamo ērtībām pieejams dzeramais  ūdens un silto dzērienu (kafijas, kakao, tējas) aparāts.

4.5. JOMA - Iestādes vide

4.5.1. Mikroklimats

4.5.1.1. Kopības apziņas veidošana, vienlīdzība un taisnīgums iestādē.

4.5.1.2. Sadarbības vide izglītības iestādē.

4.5.1.3. Izglītojamo uzvedība un disciplīna

            Izglītības iestāde rūpējas par sava tēla veidošanu. Izglītības iestādei ir izstrādāts logo. Uz izglītības iestādes logiem ir informatīvi reklāmas uzraksti un iestādes logo, kas labi pamanāmi pilsētvidē. 2015.gadā tika modernizēta mājas lapa, kur izglītojamie var „online” režīmā noteikt savu svešvalodas zināšanas līmeni. Iglītības iestāde veido savu tēlu izmantojot arī sociālo tīklu profilus facebook.com un draugiem.lv.

Piederības apzināšanās izglītības iestādei veidojas ilggadīga izglītības darba rezultātā. Vadības, personāla un izglītojamo attiecībās valda labvēlība, savstarpēja cieņa un uzticēšanās. Attieksme pret apmeklētājiem ir laipna un korekta. Izglītības iestādei ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi, kas nesatur izglītojamo un personāla tiesību ierobežojumus un nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem, un ar kuriem ir iepazīstināti gan izglītojamie, gan personāls.

Izglītojamie regulāri ar vērtējuma anketas palīdzību vērtē mācību procesa organizāciju un izsaka savus priekšlikumus un ierosinājumus, kurss izglītības iestādes vadība analizē un nepieciešamības gadījumā, veic uzlabojumus.

           

4.5.2. Fiziskā vide

            Apgaismojums, temperatūra, uzkopšana un pārējie sanitārhigiēniskie apstākļi telpās atbilst mācību procesa prasībām. Telpas ir estētiski noformētas, funkcionālas, tīras un kārtīgas. Ir saņemts Veselības inspekcijas objekta higiēniskais novērtējums.

4.6. JOMA - Iestādes resursi          

4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi

            Valodu centrā „Pygmalion” ir atbilstoša materiāli tehniskā bāze. Ir labiekārtoti mācību kabineti, kur  iekārtotas atbilstošas darba vietas. Telpu iekārtojums un platība ir atbilstoša izglītības programmu specifikai un izglītojamo skaitam. Visās telpās ir pieejams bezvadu interneta pieslēgums. 3 mācību telpas ir aprīkotas ar interaktīvajiem projektoriem, ir viena datorklase. Viss mācību procesā izmantotais inventārs un tehniskie līdzekļi ir darba kārtībā, tie tiek uzraudzīti un veiktas nepieciešamās apkopes un remonts.

            Izglītības iestādē ir pieejama bibliotēka, atbilstošas mācību grāmatas un mācību līdzekļi, pārsvarā izdoti ārzemēs. Valodu centra bibliotēka tiek regulāri pārskatīta un papildināta ar jauniem mācību materiāliem. Aizvien vairāk, izmantojot interaktīvo tāfeļu un datoru iespējas, izglītības procesa nodrošināšanai tiek izmantoti tiešsaistes (on-line) resursi, un līdz ar to samazinās vajadzība pēc drukātās mācību literatūras. Nodarbībās tiek izmantotas arī audio un video iekārtas.

           

4.6.2. Personālresursi

            Visiem pedagogiem ir izglītības programmām atbilstoša augstākā izglītība, atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Ir noslēgti līgumi ar pieaicinātiem pedagogiem.

Pedagogu kolektīvs tiek veidots, ņemot vērā profesionālo kompetenci. Tāpat, profesionāli nozīmīgas ir īpašības – prasme veidot ar izglītojamajiem attiecības uz līdzvērtības pamatiem: elastīgums, pacietība, draudzīgums, spēja iedvesmot un motivēt. Nepieciešama arī pedagoģiskā kompetence – prasme vadīt pieaugušo mācīšanos, spēja mācīt mācīties, pieaugušo psiholoģijas un mācību metodikas darbam ar pieaugušajiem pārzināšana.

Izglītības iestādes vadība savlaicīgi plāno pedagogu sastāvu un izmaiņas pedagogu sastāvā. Pedagogi savu profesionālo kvalifikāciju regulāri paaugstina dažādos kursos, profesionālās pilnveides izglītības programmās. Tiek veicināts pedagogu individuālais darbs mācību metodisko materiālu izstrādē. Ar iegūtajām zināšanām pedagogi dalās pieredzē iekšējos semināros, pedagoģiskās padomes sēdēs un regulārās sanāksmēs.

4.7. JOMA - Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

4.7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana

            Izglītības iestādē tiek veidotas izglītojamo aptaujas anketas un apkopoti rezultāti. Vērtēšanas procesā konstatētās stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus Izglītības iestādes vadītājs  izmanto, plānojot turpmāko darbu. Ar vērtēšanas procesā iegūto informāciju tiek iepazīstināts arī īstenotās izglītības programmas pedagogs un administrācijas darbinieki.

            Ir sagatavots izglītības iestādes Attīstības plāns 4 mācību gadiem (2017./2018.-2020./2021.). Attīstības plānā ietverta analīze par iepriekšējiem mācību gadiem. Attīstības plānošana ir loģiski strukturēta un pārskatāma. Izglītības iestādes turpmākā attīstība tiek plānota, ņemot vērā arī  darba tirgus prioritātes t.sk. darba devēju pieprasījumu pēc valsts valodas un svešvalodu zināšanām saviem darbiniekiem.

           

4.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība

            Izglītības iestādē ir sakārtota izglītības procesa organizēšanai nepieciešamā obligātā dokumentācija. Tā izstrādāta atbilstoši likumu un normatīvo aktu prasībām. Ir personāla ieņemamā amata apraksti, kuros ir noteikta atbildība, tiesības un darba pienākumi. Personāla pienākumi nedublējas, pienākumu sadale nodrošina informācijas apriti, darbu izpildi un kontroli.

Izglītības iestādes dokumentācija ir sakārtota atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām. Dokumenti atbilst dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām un lietu nomenklatūrai. Dokumentu uzglabāšana un arhivēšana izglītības iestādē notiek atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

            Izglītības iestādes vadītājs plāno, organizē un vada izglītības procesu, deleģē pienākumus un pārrauga to izpildi. Izglītības programmas īstenošanas sākumu, beigas, izglītojamo ieskaitīšanu grupā, nodarbību grafika apstiprināšanu, apliecību par zināšanu apguvi izsniegšanu nosaka valodu centra „Pygmalion” vadītāja ar rīkojumu. Pirms svarīgu lēmumu pieņemšanas vadītājs konsultējas ar darbiniekiem, saglabājot atbildību par galīgā lēmuma pieņemšanu.

4.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām

Izglītības iestādes dibinātājs ir SIA “Pygmalion”. Izglītības iestādei dažādu ar izglītību saistītu projektu ietvaros ir  sadarbība ar valsts institūcijām – Valsts izglītības attīstības aģentūru, Nodarbinātības valsts aģentūru, Sabiedrības integrācijas fondu un pašvaldību – Rīgas Domi. Tāpat, izglītības iestāde īsteno sadarbību ar nevalstisko sektoru, iesaistoties profesionālo asociāciju darbā. Valodu centrs “Pygmalion” ir Pieagušo izglītības asociācijas, Pieaugušo profesionālās izglītības asociācijas un Angļu valodas skolotāju asociācijas biedrs.

5. Citi sasniegumi

            2010.gadā sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) tika uzsākts ESF projekts „Mužizglītības pasākumi nodarbinātām personām”. Projekta mērķis bija nodrošināt iespēju nodarbinātām personām papildināt un pilnveidot darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes, apgūstot ar darba dzīvi saistītas neformālās izglītības programmas. Savukārt, 2017. gadā ar NVA tika noslēgts līgums par dalību darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam” izglītības programmu īstenošanu bezdarbniekiem un darba meklētājiem valsts valodas, svešvalodu un datorzinību apguvei. Līgums ir spēkā līdz 2021. gada 31. decembrim.

2015.gadā Valodu centrs “Pygmalion” kļuva par starptautisko angļu valodas eksaminācijas centru TOEFL. Norit saskaņošanas un akreditācijas process, lai Valodu centrs „Pygmalion” kļūtu par PTE (Pearson Test of English) eksaminācijas centru.

2016. gadā, piedaloties Sabiedrības integrācijas fonda izsludinātajā konkursā, Valodu centrs “Pygmalion” ieguva tiesības realizēt programmas “Latviešu valodas apguve” projektu “Latviešu valoda mūs vieno!” 2017. – 2018. gadā. Projekts tiek realizēts ar Latvijas valsts budžeta atbalstu.

2017. gadā tika noslēgts līgums ar Rīgas Domi par sadarbību projektā “Proti un Dari” (Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” ietvaros).

Tāpat, 2017. gadā izglītības iestāde uzsāka sadarbību ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA) pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ar ES fondu un valsts budžeta atbalstu. Projekta īstenošanas pamats -  Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē  15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”

            Valodu centra „Pygmalion” 14 darbības gadu laikā tika veiksmīgi apmācīti vairāku Latvijas kompāniju un valsts organizāciju darbinieki: AS „Olainfarm”, AS “Latvijas valsts meži”, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, SIA „Karlo Motors”, SIA „Kesko Agro”, VAS “Latvijas gaisa satiksme”, AS “Augstsprieguma tīkls” AS “Conexus Baltic Grid”, AS „Sentor Farm aptiekas” („Mēness aptiekas”) un daudzi citi.

6. Turpmākā attīstība

1. Paplašināt izglītības programmu klāstu, izvēlēties mērķtiecīgas un mūsdienīgas izglītošanas darba metodes un formas.
2. Piesaistīt Eiropas Savienības un citu finansējumu izglītības pakalpojumu attīstībai.
3. Sekmēt pedagogu profesionālo pilnveidi.
4. Pilnveidot  izglītības iestādes materiāli tehnisko bāzi.


PAŠVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMA TABULA

Jomas un kritēriji

Vērtējuma līmenis

N

P

L

1.Mācību saturs:

1.1. Iestādes īstenoto izglītības programmu atbilstība normatīvajām prasībām

X

1.2. Izglītības programmu īstenošanas plānošana

X

1.3. Izglītības programmu satura pilnveide

X

2.Mācīšana un mācīšanās:

2.1.Mācīšanas kvalitāte

X

2.2.Mācīšanās kvalitāte

X

2.3.Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa

X

3.Izglītojamo sasniegumi:

3.1.Izglītojamo saniegumi ikdienas darbā

X

4.Atbalsts izglītojamiem:

4.1.Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts

X

4.2.Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)

X

4.3.Atbalsts mācību darba diferenciācijai

X

4.4.Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām

X

5.Iestādes vide:

5.1.Mikroklimats

X

5.2.Fiziskā vide

X

6.Iestādes resursi:

6.1.Iekārtas un materiāltehniskie resursi

X

6.2.Personālresursi

X

7.Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana:

7.1.Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana

X

7.2.Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība

X

7.3.Iestādes sadarbība ar citām institūcijām

X

Kopsavilkums

16

2

Apzīmējumi vērtējuma līmenim: N – nepietiekami (I līmenis), P – pietiekami (II līmenis), L – labi (III līmenis), ĻL – ļoti labi (IV līmenis).

 

Valodu centrs „Pygmalion”

Reģ. Nr. 3360800422

Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 18, Rīga, LV-1050

67225322; 26178545

e-pasts:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.pygmalion.lv

Izglītības iestādes direktore:

Tamāra Ivaškovska